Bộ Đèn Khò Gia Nhiệt Gió Đá - Model 263

Description

Bộ Đèn Khò Gia Nhiệt Gió Đá - Model 263

Đèn khò chất lượng cao của Harris model 263 bao gồm:

- Tay đèn 263

- Đầu trộn E-43

- bép khò J-63